Navigácia

Organizácia MS

MATURITA

MATURITA v šk. roku 2017/2018

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Žiak posledného ročníka  si podáva prihlášku na MS v termíne do 30. septembra 2017 s uvedením maturitných predmetov  a pri cudzom jazyku aj úrovne (B1/B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky).

Žiak OA povinne maturuje z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra - SJL
 • cudzí jazyk - ANJ, NEJ
 • praktická časť odbornej zložky - OIP
 • teoretická časť odbornej zložky - OIT

 

Termíny konania maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období šk. roka 2017/2018:

 • 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra – EČ a PFIČ MS
 • 14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk - EČ a PFIČ MS
 • 15. marec 2018 (štvrtok) – matematika – EČ MS
 • 10. – 13. apríl 2018 – náhradný termín EČ a PFIČ MS
 • 09. – 11. apríl 2018 – praktická časť odbornej zložky
 • 28. máj – 01. jún 2018 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky

 

Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

 • jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 • jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

 • jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

 

Bližšie informácie o maturite si môžete pozrieť na stránke www.nucem.sk/maturita

Novinky

Právne informácie