• MATURITA

   • MATURITA  v šk. roku 2021/2022

    Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

    EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

    Žiak posledného ročníka  si podáva prihlášku na MS v termíne do 30. septembra 2021 s uvedením maturitných predmetov  a pri cudzom jazyku aj úrovne (B1/B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky).

    Žiak OA povinne maturuje z predmetov:

    • slovenský jazyk a literatúra - SJL
    • cudzí jazyk - ANJ, NEJ
    • praktická časť odbornej zložky - OIP
    • teoretická časť odbornej zložky - OIT

    Termíny konania maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období šk. roka 2021/2022:

    • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra – EČ a PFIČ MS
    • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk - EČ a PFIČ MS
    • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika – EČ MS
    • 5. apríl – 8. apríl 2022 – náhradný termín EČ a PFIČ MS
    • 6. – 7. apríl 2022 – praktická časť odbornej zložky
    • 23. máj – 10. jún 2022 – ústna forma internej časti maturitnej skúšky (termín určí príslušný OŠ OÚ)

     

    Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet

    zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

    • jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %  alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
    • jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     

    Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

    • jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
    • jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     

    Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

    Bližšie informácie o maturite si môžete pozrieť na stránke: www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

     

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • sekretariat@oadudova.sk
   • 02/62 41 24 04 (sekretariát) 02/62 41 23 95 (vrátnica)
   • Dudova 4 851 02 Bratislava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje