• Krúžky

  • Krúžky sú na našej škole otvorené pre všetkých žiakov, ktorí v septembri daného školského roka odovzdali škole vzdelávací poukaz. Otvárajú ich učitelia na základe dobrovoľnosti.

   • DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu"Rád čelíš výzvam? Chceš sa dozvedieť viac o sebe a naplno rozvinúť svoj potenciál? Zapoj sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta. Počas 6 mesiacov sa spolu s tvojím mentorom dohodneš na aktivitách, ktorým sa chceš venovať v štyroch oblastiach programu a stanovíš si v každej z nich ciele, ktoré pre teba budú výzvou. Stretnutia s mentorom budú prebiehať na krúžku.
   • ENGLISH IS EASYKrúžok ENGLISH IS EASY je určený pre žiakov 1.a 2. ročníka, ktorí majú problém zvládať učivo preberané na hodinách. Cieľom krúžku je precvičiť preberanú gramatiku a slovnú zásobu a rozvíjať všetky potrebné zručnosti - počúvanie, čítanie s porozumením, písanie a ústny prejav.
   • FutsalKrúžok je zameraný na pohybovú aktivitu a celkovo pohyb žiakov, ktorí majú radosť zo športu. Buduje osobnosť a tímového ducha prostredníctvom pohybových aktivít.
   • Krúžok tvorivosti a kreativityKrúžok tvorivosti a kreativity vedie žiakov k rozvíjaniu estetického cítenia. Jeho cieľom je naučiť žiakov kreatívne pristupovať k rôznym materiálom a spracovávať ich. Zameriava sa na poznanie tradícií na Slovensku. Rozvíja schopnosti žiakov v oblasti umenia. Napĺňa kľúčové kompetencie, ktoré majú za cieľ pripraviť žiaka na plnohodnotný osobný a profesijný život.
   • Nebojme sa matematikyZáujmový krúžok " Nebojme sa matematiky" je určený žiakom, ktorí si chcú upevňovať, dopĺňať, prehlbovať a rozširovať svoje vedomosti v tematických celkoch podľa preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch. Na krúžku je umožnený individuálny prístup učiteľa k žiakovi.
   • Projektové vyučovanieNáplňou práce krúžku Projektové vyučovanie sú rôzne tvorivé aktivity v rámci rozličných projektov. Pripravujeme žiakov na súťaž Stredoškolská odborná činnosť a Olympiáda ľudských práv. Organizujeme vedomostné kvízy a ankety v rámci súťaže Euroscola. Vytvárame prezentácie a učebné pomôcky, ktoré žiakom pomáhajú pochopiť význam členstva v Európskej únii a jej fungovanie.
   • Seminár - príprava na MS NEJSeminár - príprava na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka je zameraný na prehĺbenie učiva NEJ v rámci jednotlivých tematických okruhov MS a cieľových požiadaviek podľa Európskeho referenčného rámca.
    Cieľom seminára je motivovať študentov a rozvíjať jednotlivé zručnosti potrebné k úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky.
   • Slovenčina prakticky Práca v krúžku je zameraná na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, rozvíjanie ich čitateľských a interpretačných zručností. Hravými a zážitkovými formami umožňuje žiakom lepšie zvládnuť slovenský jazyk a literatúru slovom i písmom a podporuje ich tvorivosť.
   • Účtujeme spoločneKrúžok je zameraný na opakovanie, precvičovanie a upevňovanie vedomostí z 2. a 3. ročníka, na prehlbovanie vedomostí zo 4. ročníka. Je prípravou na MS - teoretickú časť odbornej zložky.
   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • sekretariat@oadudova.sk
    • 02/62 41 24 04 (sekretariát) 02/62 41 23 95 (vrátnica)
    • Dudova 4 851 02 Bratislava
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje