• Krúžky

  • Krúžky sú na našej škole otvorené pre všetkých žiakov, ktorí v septembri daného školského roka odovzdali škole vzdelávací poukaz. Otvárajú ich učitelia na základe dobrovoľnosti.

   • Tvorivé písanieNáplňou klubu sú stretnutia počas jedného školského roka, pričom každé stretnutie reprezentuje diskusiu k jednému veľkému dielu z oblasti literatúry, filmu, hudby a výtvarného umenia. Vyberáme diela, ktoré zásadným spôsobom formovali našu európsku kultúru – počnúc Aristotelom až po veľké diela 20. storočia, ktoré zároveň zapôsobia na dnešného mladého človeka. V Akadémii pozývame stredoškolákov k tomu, aby si dielo najprv sami doma naštudovali prostredníctvom online knižnice. Následne prichádzajú na klub a spolu so spolužiakmi a učiteľom sa o dielach zhovárajú, nachádzajú v nich veľké a dôležité otázky, objavujú inšpirujúce príbehy a diskutujú o odpovediach pre ich vlastné životy. Celý tento proces rozvíja ich kritické myslenie a búra mantinely ich zaužívaného premýšľania.
   • Bodybuilding + fitness tréningObsah a zameranie : Cvičenia zamerané na spevňovanie postavy, redukciu hmotnosti alebo naberanie svalovej hmoty za pomoci náčinia alebo vlastnou váhou tela.

    Metódy a formy rozvoja pohybových schopností :

    1.tréning s náčiním (činky, šikmé lavičky, rebriny, plné lopty, bosu, fit lopty, expandery, švihadlá atď.).
    2.core tréning – stabilizačné cvičenia (statická sila)
    3.kruhový tréning – tréning na stanovištiach
    4.intervalový tréning (HIIT)

    Po dohode je možnosť prípravy jedálneho lístka – úprava stravy.
   • Business EnglishKrúžok ponúkame žiakom nebilingválnych tried (vhodné pre 2. a 3. ročník) osvojiť si výrazy a frázy obchodnej angličtiny v rôznych situáciách v budúcej praxi. Budeme sa učiť ako viesť rozhovor s pracovnými partnermi, telefonovať v angličtine, vytvoriť a prezentovať vlastnú prezentáciu, odskúšame si vyjednávacie zručnosti. Všetky nové vedomosti a zručnosti budeme nadobúdať pomocou simulovaných situácií z pracovného prostredia interaktívnou formou. Krúžok zahŕňa prácu v skupinách.
   • ENGLISH IS EASYKrúžok ENGLISH IS EASY je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorí majú problém zvládať učivo preberané na hodinách. Cieľom krúžku je precvičiť preberanú gramatiku a slovnú zásobu a rozvíjať všetky potrebné zručnosti - počúvanie, čítanie s porozumením, písanie a ústny prejav.
   • FutsalKrúžok je zameraný na pohybovú aktivitu a celkovo pohyb žiakov, ktorí majú radosť zo športu. Buduje osobnosť a tímového ducha prostredníctvom pohybových aktivít.
   • Internet caféKrúžok je určený pre žiakov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje digitálne zručnosti pri práci s online nástrojmi. Na krúžku sa žiaci naučia, ako jednoducho vytvoriť prezentáciu v aplikácii Sway a Prezzi, ako aktívne využívať Office365, spracovať videá, vytvárať virtuálne obrázky, zábavné online kvízy, tvoriť webové stránky a mnoho ďalšieho.
   • Nebojme sa matematikyZáujmový krúžok "Nebojme sa matematiky" je určený žiakom, ktorí si chcú upevňovať, dopĺňať, prehlbovať a rozširovať svoje vedomosti v tematických celkoch podľa preberaného učiva v jednotlivých ročníkoch. Na krúžku je umožnený individuálny prístup učiteľa k žiakovi.
   • Programujeme spoluV záujmovom krúžku – Programujeme spolu sa môžu študenti naučiť pracovať s programovacím prostredím jazyka Python, získať zručnosti v oblasti algoritmizácie a tvorby menších čiastkových programov. Záujmový krúžok bude tiež určený študentom, ktorý potrebujú docvičiť zručnosti pri práci s počítačom, ako aj v oblasti ECDL – európsky počítačový pas a boli pripravený na zvládnutie v prípade rozhodnutia študenta získania tohto certifikátu na skúšku.
   • Rýchle prstyCieľom krúžku je príprava na štátne skúšky z ADK (písania na počítači a korešpondencie). Žiaci budú na klávesnici počítača trénovať odpis textu na rýchlosť desaťprstovou hmatovou metódou a vypracovávať modelové zadania písomností (obchodný list a tabuľka v MS Word), aké by sa mohli objaviť na štátnych skúškach z ADK. Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodný list a tabuľka). Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci štátnic 60 minút. Krúžok Rýchle prsty je zameraný na úspešné zvládnutie štátnic z ADK. Žiaci sa môžu na krúžok Rýchle prsty hlásiť už od 1. ročníka. Štátne skúšky je možné robiť v 3. a 4. ročníku.
   • Seminár – príprava na MS NEJSeminár - príprava na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka je zameraný na prehĺbenie učiva NEJ v rámci jednotlivých tematických okruhov MS a cieľových požiadaviek podľa Európskeho referenčného rámca.
    Cieľom seminára je motivovať študentov a rozvíjať jednotlivé zručnosti potrebné k úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky.
   • Šachový krúžokŠachový krúžok bude na našej škole organizovaný pre všetky ročníky, budú sa ho môcť zúčastniť chlapci i dievčatá. Na krúžok môžu chodiť začiatočníci i pokročilí, je na dobrovoľnej báze dve hodiny jeden deň v týždni, po vyučovaní.
    Účastníci sa naučia od jednoduchších po náročnejšie spôsoby otvorenia hry, obrannú a útočnú stratégiu stolovej hry Šachy. Pre zaujímavosť sa na krúžku oboznámime s hrou Dáma, jej variantmi od základnej, cez „preskakovanú“, „žravú“ až súťažnú verziu.
    Členovia krúžku sa naučia hrať so šachovými hodinami na čas, robiť zápis hry, pripravovať sa a zúčastňovať šachových turnajov.
    Šach je logická stolová hra, ktorá rozvíja pamäť, stratégiu a taktiku u žiakov, čo môžu využiť pri štúdiu všeobecnovzdelávacích predmetov na škole.
    Radi Vás privítame na krúžku a prajeme veľa príjemných zážitkov z hry a víťazstiev v stolových hrách Dáma a Šach.
   • Turistický krúžokKrúžok je pre všetkých, ktorí chcú voľný čas tráviť v prírode. Spoločne absolvujeme nenáročné turistické trasy, navštívime zaujímavé miesta v okolí Bratislavy. Sandberg, Waitov lom, vyhliadková veža na Devínskej Kobyle, Červený kríž.
    Krúžok sa bude konať nepravidelne v sobotu, 1-2 krát za mesiac, v závislosti od počasia, najmä počas jesene a jari. Stretávať sa budeme pred školou približne o 10:00 doobeda, podľa náročnosti trasy sa vrátime poobede asi po šiestich hodinách.
    V prípade doplňujúcich otázok ma prosím nájdite v C23.
   • Účtujeme spoločneKrúžok je určený hlavne pre žiakov 4. ročníka. Je zameraný na opakovanie, precvičovanie a upevňovanie vedomostní a zručností učiva 2. a 3. ročníka. Program práce súvisí s problematikou a učivom z tematického plánu pre 4. ročník. Krúžok je prípravou na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
   • Umenie v literatúreCieľom je:
    - zvýšiť záujem o kultúru
    - zvýšiť záujem o historické zaujímavosti a pamiatky
    - prebudiť estetické cítenie žiakov
    - reagovať na aktuálne kultúrne podujatia v našom meste
   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • sekretariat@oadudova.sk
    • 02/62 41 24 04 (sekretariát) 02/62 41 23 95 (vrátnica)
    • Dudova 4 851 02 Bratislava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje