PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Oľga Ferenčíková Finančná gramotnosť 14 62
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Informačno komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Národná sústava kvalifikácií 6
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Eva Grajcarová OMEGA - podvojné účtovníctvo 20 83
TE Word pre začiatočníkov 7
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Ovládanie programu Alfaplus 20
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Valéria Káčerová Národná sústava kvalifikácií 6 35
Hromadná korešpondencia 8
Moderný marketing pre SŠ 21
Mgr. Daniela Balážová Rozširujúce štúdium na ADK 60 60
Mgr. Iva Berešová Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7 60
Metodika tvorby podnikateľských plánov SŠ 10
Moderný marketing pre SŠ 21
Hromadná korešpondencia 8
Finančná gramotnosť 14
Ing. Barbora Blažeková Finančná gramotnosť 14 83
Hromadná korešpondencia 8
TP Excel pre začiatočníkov 7
Ovládanie programu Alfaplus 20
OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
TE Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Vladimír Cích Prevencia úrazov v EP telesnej a športovej výchovy 10 53
Národná sústava kvalifikácií 6
Súčastné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Informačno komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
MS Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Zuzana Distlerová štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Agnesa Horváthová Základná obsluha počítača 8 118
Rozširujúce štúdium na ADK 60
Zásady poskytovania prvej pomoci 10
MS Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a sportovej výchove 6
Ing. Martina Kabová Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 83
OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
TE Word pre začiatočníkov 7
Finančná gramotnosť 14
Hromadná korešpondencia 8
Ovládanie programu Alfaplus 20
Mgr. Dominik Križanovič Základná obsluha počítača 8 65
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
Národná sústava kvalifikácií 6
Príprava pedagogických zamestnancov pre ECDL 15
Vzdelávanie učiteľov v počítačovej gramotnosti 15
TE Word pre začiatočníkov 7
Ing. Tatiana Kupčuláková Moderný marketing pre SŠ 21 34
Dane vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov na strednej škole 13
Mgr. Viera Matejová Od antisemitizmu k holokaustu vo vyučovaní NEJ 7 37
Skupinové vyučovanie cudzích jazykov 8
Verbálna a neverbálna komunikácia 14
Premena školy 8
Ing. Zuzana Molčanová Finančná gramotnosť 14 45
Metodika tvorby podnikateľských plánov SŠ 10
Moderný marketing pre SŠ 21
Ing. Eva Polášková Maturitné témy z odbornej Maturitnej skúšky 15 102
Informačno komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
Využívanie informačno-komunikačných technologií 25
Program kontinuálneho vzdelávania 10
Finančná gramotnosť 14
Národná sústava kvalifikácií 6
Integrácia čitateľskej gramotnosti 15
PhDr. Helena Schwartzová Metodika výučby SJ v rámci nových ped.dokumentov 15 97
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky SJ 14
Národná sústava kvalifikácií 6
MS Office 2007 v edukačnom procese 10
Umelecký prednes 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením 15
Finančná gramotnosť 14
Základná obsluha počítača 8
Ing. Kristína Tokárová Moderný marketing pre SŠ 21 82
Ovládanie programu Alfaplus 20
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Mgr. Iveta Trandžíková Využitie textového editora 7 99
Finančná gramotnosť 14
Využívanie informačno-komunikačných technologií 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Národná sústava kvalifikácií 6
Využívanie informačno-komunikačných technologií 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
TE Word pre začiatočníkov 7
Integrácia čitateľskej gramotnosti 15
Mgr. Ivana Virsiková Rozvíjanie emoc.inteligencie a komunik.zručností 14 113
Finančná gramotnosť 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Integrácia čitateľskej gramotnosti 15
Kritériá hodnotenia slohových prác 15
Národná sústava kvalifikácií 6
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky SJ 14


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.12.2018