PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Oľga Ferenčíková Informačno komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9 77
Finančná gramotnosť 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Národná sústava kvalifikácií 6
Hromadná korešpondencia 8
Ing. Eva Grajcarová TE Word pre začiatočníkov 7 83
Finančná gramotnosť 14
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
Ovládanie programu Alfaplus 20
Hromadná korešpondencia 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Ing. Valéria Káčerová Hromadná korešpondencia 8 35
Moderný marketing pre SŠ 21
Národná sústava kvalifikácií 6
Mgr. Daniela Balážová Rozširujúce štúdium na ADK 60 60
Mgr. Iva Berešová Hromadná korešpondencia 8 60
Moderný marketing pre SŠ 21
Metodika tvorby podnikateľských plánov SŠ 10
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
Finančná gramotnosť 14
Ing. Barbora Blažeková Ovládanie programu Alfaplus 20 83
TE Word pre začiatočníkov 7
Hromadná korešpondencia 8
OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
TP Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Vladimír Cích Národná sústava kvalifikácií 6 53
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Súčastné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Prevencia úrazov v EP telesnej a športovej výchovy 10
Informačno komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
MS Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Zuzana Distlerová štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Agnesa Horváthová MS Office 2007 v edukačnom procese 10 118
Základná obsluha počítača 8
Netradičné náčinie v školskej telesnej a sportovej výchove 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Finančná gramotnosť 14
Rozširujúce štúdium na ADK 60
Zásady poskytovania prvej pomoci 10
Ing. Martina Kabová Hromadná korešpondencia 8 83
Finančná gramotnosť 14
Ovládanie programu Alfaplus 20
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
TE Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Dominik Križanovič Základná obsluha počítača 8 65
Vzdelávanie učiteľov v počítačovej gramotnosti 15
Príprava pedagogických zamestnancov pre ECDL 15
Národná sústava kvalifikácií 6
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
TE Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Viera Matejová Skupinové vyučovanie cudzích jazykov 8 37
Premena školy 8
Od antisemitizmu k holokaustu vo vyučovaní NEJ 7
Verbálna a neverbálna komunikácia 14
Ing. Zuzana Molčanová Metodika tvorby podnikateľských plánov SŠ 10 45
Moderný marketing pre SŠ 21
Finančná gramotnosť 14
Ing. Eva Polášková Integrácia čitateľskej gramotnosti 15 102
Národná sústava kvalifikácií 6
Finančná gramotnosť 14
Program kontinuálneho vzdelávania 10
Využívanie informačno-komunikačných technologií 25
Maturitné témy z odbornej Maturitnej skúšky 15
Informačno komunikačné zručnosti pedagogických a odborných zamestnancov 9
Excel v praxi 8
PhDr. Helena Schwartzová Umelecký prednes 15 109
Aktívne využívanie čítania s porozumením 15
Národná sústava kvalifikácií 6
MS Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodika výučby SJ v rámci nových ped.dokumentov 15
Finančná gramotnosť 14
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky SJ 14
Využitie lit. textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 12
Základná obsluha počítača 8
Ing. Kristína Tokárová Finančná gramotnosť 14 82
Tvorba prezentácií v PowerPoint a interakt. tabuľa 7
Moderný marketing pre SŠ 21
Ovládanie programu Alfaplus 20
OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Mgr. Iveta Trandžíková Využívanie informačno-komunikačných technologií 10 99
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Národná sústava kvalifikácií 6
Využívanie informačno-komunikačných technologií 10
Integrácia čitateľskej gramotnosti 15
Využitie textového editora 7
TE Word pre začiatočníkov 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Ivana Virsiková Rozvíjanie emoc.inteligencie a komunik.zručností 14 113
Finančná gramotnosť 14
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky SJ 14
Integrácia čitateľskej gramotnosti 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Kritériá hodnotenia slohových prác 15
Národná sústava kvalifikácií 6


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.10.2018